preskoči na sadržaj
NOVOSTI

ODLUKU O ETIČKOM KODEKSU NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI


 

Na temelju članka 37. Statuta Gimnazije Sisak, Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, na 6. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2009. godine donio je

 

ODLUKU O

ETIČKOM KODEKSU NEPOSREDNIH NOSITELJA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

 

I. UVOD

Članak 1.

            Etičkim kodeksom neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti Gimnazije Sisak (u daljnjem tekstu: Etički kodeks) određuju se temeljna pravila ponašanja koja obvezuju sve sudionike odgojno-obrazovnog procesa (nastavnike, suradnike u nastavi, roditelje, učenike, ostale djelatnike škole; u daljnjem tekstu: sudionici).

Članak 2.

Cilj je Etičkoga kodeksa poticati prihvaćanje temeljnih načela moralnog i humanističkog ponašanja prema drugim ljudima, školskoj i privatnoj imovini te profesionalnim obvezama i dužnostima. Etički kodeks zagovara osjetljivost za vrijednosti koje su specifične za odgojno-obrazovnu djelatnost u najširem smislu.

 

II. TEMELJNE VRIJEDNOSTI I NAČELA

Članak 3.

Obveza zalaganja svih sudionika jest:

-                     poštivanje drugih sudionika kao osoba u skladu sa zajamčenim pravima koja proizlaze iz poštivanja njihova života, integriteta i dostojanstva;

-                     osiguravanje prava na privatnost;

-                     davanje prava na kulturno i argumentirano iznošenje stava o pitanjima iz djelokruga rada Gimnazije Sisak sukladno uljudbi i pozitivnim propisima;

-                     poštivanje vjeskih i političkih uvjerenja;

-                     poštivanje nacionalne pripadnosti;

-                     poštivanje spolne orijentacije i spola;

-                     poštivanje socijalnog podrijetla i statusa;

-                     priznavanje prava i poticanje na nesmetani profesionalni razvoj i usavršavanje u skladu s osobnim mogućnostima i planovima kolektivnog i individualnog stručnog usavršavanja u mjeri u kojoj ne narušavaju to isto pravo druge osobe;

-                     nastojanje  na uspostavljanju kriterija izvrsnosti u svim domenama radi ostvarivanja zajedničkoga dobra Gimnazije Sisak u cjelini;

-                     razvijanje poštenog, pravednog, razboritog, objektivnog, iskrenog, uljuđenog, humanog i nepristranog ponašanja.

 

Članak 4.

Svi sudionici jednaki su u pravu ostvarivanja profesionalnih obveza, iskazivanju intelektualnih sposobnosti i napredovanju.

Članak 5.

Nastavni rad određuje sloboda nastavnika u izboru nastavnih metoda, postupaka, sredstava i pomagala te artikuliranju nastave i izboru i iznošenju činjenica i generalizacija. Ova je sloboda ograničena samo i jedino znanstvenom istinom. Nastavnik ima pravo ispitivanja i kritiziranja društvenih vrijednosti i struktura u duhu odgovornoga i poštenoga traganja za istinom, stjecanja i distribucije znanja. 

 

 

Članak 6.

Od nastavnika i drugih zaposlenika očekuje se odgovorno, savjesno, profesionalno i etički besprijekorno ispunjavanje svih svojih obveza prema učenicima, kolegama/kolegicama i ostalim djelatnicima/djelatnicama.

Obveza je nastavnika i drugih zaposlenika poštivanje kriterija stručnosti i izvrsnosti te u skladu s tim stalno stručno usavršavanje unutar profesionalnoga područja i utemeljivanje svih profesionalnih i etičkih prosudbi na dostupnim činjenicama, isključujući svakovrsne predrasude.  

Svi nastavnici i drugi zaposlenici trebaju održavati i poticati suradnju u profesionalnim odnosima i nastojati na učinkovitom  korištenju školskih resursa težeći  povećanju dobrobiti i smanjivanju gubitaka uvijek kada je to moguće.  Od svih se očekuje djelovanje u duhu zajedničkih ciljeva.

 

 

III. NEPRIHVATLJIVA PONAŠANJA

Članak 7.

Zaposlenici ne smiju tražiti darove, poticati darivanje niti primati ikakve darove, bilo za sebe ili neku drugu osobu, za koje postoji razborita pretpostavka da će posredno ili neposredno utjecati na njihovu objektivnost, ispunjavanje profesionalnih obveza te poštivanje profesionalnih prava i dužnosti.

Obveza je zaposlenika otklanjati svaki pokušaj korupcije.

 

Članak 8.

Svi zaposlenici trebaju izbjegavati sukobe interesa ( sukob interesa mogu uzrokovati na primjer obiteljski odnosi, blisko prijateljstvo, antagonizmi i sl.) i poticanje iz takvog sukoba drugih na rješenja kojima bi osnova bio upravo takav sukob.

Nedopustiv je svaki oblik nepotizma.

 

Članak 9.

Nedopustiv je svaki oblik diskriminacije temeljen na religiji, nacionalnoj pripadnosti, spolu, spolnoj orijentaciji, životnom stilu, imovinskom stanju, podrijetlu, obiteljskom stanju, obiteljskim obvezama, godinama, tjelesnom izgledu, invalidnosti, političkom opredjeljenju i zdravstvenom stanju.

 

Članak 10.

Nedopustivo je bilo koje uznemiravanje između sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Uznemiravanjem se smatra neprimjereno ponašanje prema drugoj osobi kojem je cilj povreda osobnog dostojanstva, ometanje u obavljanju radnih zadataka, stvaranje neugodnih i neprihvatljivih radnih okolnosti galamom, prijetnjama, uvredama i ponižavanjem.

 

Članak 11.

Nedopustivo je bilo kakvo spolno uznemiravanje.

Ovakvo uznemiravanje karakterizirano je verbalnim ili fizičkim upućivanjima na aktivnosti spolne naravi drugoj osobi, fizičko napastovanje, neprimjereno iznošenje šala i opaski, ruganja i ismijavanja koja su spolno obojena, pokazivanje i izlaganje spolno uvredljivog i uznemiravajućeg materijala, zahtijevanje spolnih  protuusluga.

Nedopustivi su spolni i drugi intimni međuodnosi  s maloljetnim članovima odgojno-obrazovnog procesa.

Prisni odnosi između članova odgojno-obrazovnog procesa koji se temelje na pristanku i uzajamnom poštivanju dio su privatnosti, ali ih se treba izbjegavati ako nisu u skladu s etičkim kodeksom.

 

Članak 12.

Zaposlenik ne smije svjesno izravno ili neizravno povrijediti osobni i stručni ugled drugog zaposlenika ili dostojanstvo druge osobe.

U javnoj kritici drugog zaposlenika nužna je suzdržanost,  a moguću kritiku i raspravu slobodno je iznositi uz argumentiranje dokazivim tvrdnjama na stručnim tijelima ili u stručnim časopisima.

 

Članak 13.

Svaki sudionik u odgojno-obrazovnom procesu treba redovito i na vrijeme izvršavati svoje radne obveze. Naročito su nedopustivi:

-                     neopravdano kašnjenje na nastavu;

-                     samovlasno ranije završavanje nastave;

-                     neopravdano puštanje grupe učenika s nastave bilo da se radi o učeničkim zahtjevima, bilo o ranijem završetku pisanih zadaća ili kojem drugom razlogu slične ili druge naravi;

-                     aljkavo provođenje dežurstva (neboravljenje na hodnicima tijekom dežurstva, neobilaženje zaduženog prostora uključujući i predvorja WC-a, nekontroliranje i nezabranjivanje pušenja, alkoholiziranja i/ili drogiranja u školskom prostoru, nesprječavanje nasilničkog ponašanja među učenicima, vandalizma, nemorala, urnebesne galame, jurnjave i slično)

-                     osvetničko, pristrano i neobjektivno ocjenjivanje učenika.III. ETIČKO POVJERENSTVO

Članak 14.

Ustrojit će se Etičko povjerenstvo Škole.

Član Etičkog povjerenstva može biti bilo koji zaposlenik Škole.

Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.

Etičko povjerenstvo imenuje ravnatelj Škole na prijedlog Nastavničkog vijeća.

Nastavničko vijeće obvezno predlaže ravnatelju dvostruki broj kandidata. Kandidati koji ne uđu u Etičko povjerenstvo bit će određeni za zamjenike članovima Povjerenstva.

 

 

 

Članak 15.

Etičko povjerenstvo odlučuje o pokretanju postupka utvrđivanja povrjede Etičkog kodeksa na temelju vlastite inicijative ili na inicijativu ravnatelja, nastavnika, drugog radnika, učenika ili drugih osoba koje smatraju da su prekršene odredbe ovoga Kodeksa.

Etičko povjerenstvo postupak će pokrenuti ako je podneskom dovoljno argumentirano ukazano na moguću povrjedu Kodeksa.

Svoje će mišljenje Etičko povjerenstvo u pisanoj formi dostaviti podnositelju i ravnatelju u roku od 30 dana od dana prijma podneska.

Etičko povjerenstvo valjano odlučuje isključivo konsenzusom.

Ravnatelj škole će po prijmu mišljenja Etičkog povjerenstva dalje postupati prema odredbama važećih zakona i općih akata Škole.IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Etički se kodeks ističe na vidnome mjestu u školi i na internet stranici Škole.

Objavom na internet stranici smatra se da su svaki učenik, roditelj i zaposlenik upoznati s Etičkim kodeksom.

 

Članak 17.

Prilikom potpisivanja ugovora o radu nastavnik će svojim potpisom prihvatiti ovaj Etički kodeks te se obvezati na djelovanje i ponašanje u skladu s njim.

 

Članak 18.

Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.Predsjednica Školskog odbora

 

Lana Pahić, prof.

 

 

KLASA:003-06/09-01-12

URBROJ:2176-52/02-09-01

Sisak,  17. prosinca 2009

 

 

Napomena o izvorima:

Nacrt izradio ravnatelj Škole prema etičkim kodeksima Sveučilišta u Rijeci, Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Graditeljsko-geodetske škole u Osijeku i Srednje škole kneza Branimira u Benkovcu.

 Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Darjan Vlahov   datum: 17. 12. 2009.
preskoči na navigaciju